Getallen0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
1000
Nederlands
nul
n
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
honderd
duizend
Frysk
nul
ien
twa
trije
fjouwer
fiif
seis
sn
acht
njoggen
tsien
hndert
tzen
English
zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
hundred
thousand
Deutsch
null
eins
zwei
drei
vier
fnf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
hundert
tausend
Latina -
unus
duo
tres
quattuor
quinque
sex
septem
octo
novem
decem
centum
mille
franais
zro
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
cent
mille
espaol
cero
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
cien(to)
mil
italiano
zero
uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci
cento
mille

Opmerking: in het Klassiek Latijn bestond er geen teken of woord voor 'nul'; in latere tijden werd hiervoor nulla ('geen') of nihil ('niets') gebruikt.


Hulpmiddel voor oefening:
* Zelfgemaakte Sporcle-quiz (klik) getallen 1-10, 100, 1000 in Latijn, Frans, Spaans en Italiaans
* Zelfgemaakte Sporcle-quiz (typ) getallen 1-10, 100, 1000 in Latijn, Frans, Spaans en Italiaans

Hulpmiddelen voor uitspraak:
* Video over Duitse getallen (1-20)
* Engelstalige video over Latijnse getallen (1-20)
* (Engelstalige) over video Franse getallen (1-10)
* Video over Spaanse getallen (1-20)
* Video over Italiaanse getallen (1-miljoen)
* Forvo uitspraakgids